اعضای این کارگروه به شرح ذیل است: دکتر مرتضی عبدالجباری، دکتر مصطفی رضایی طاویرانی، دکتر مهدی فانی، دکتر محمدرضا حسین‌دخت، دکتر رضا وفایی، دکتر فروزان آتش‌زاده شوریده و خانم مرضیه کرمخانی.

تمام مقاله‌ها برای چاپ در مجله باید از نظر کد‌ اخلاق در این کارگروه، بررسی و تصویب شود.