Kashefinejad, S. “Extrashift of a Resident of Psychiatry in COVID-19 Respiratory Emergency”. Journal of Pediatric Nephrology, Vol. 8, no. 2, June 2020, pp. 1-1, doi:10.22037/jpn.v8i2.30009.