Kashefinejad, S. (2020) “Extrashift of a Resident of Psychiatry in COVID-19 Respiratory Emergency”, Journal of Pediatric Nephrology. Tehran, Iran, 8(2), pp. 1-1. doi: 10.22037/jpn.v8i2.30009.