(1)
Kashefinejad, S. Extrashift of a Resident of Psychiatry in COVID-19 Respiratory Emergency. J Ped Nephrol 2020, 8, 1-1.