1.
مجلسی نصر م, فخری ی, سرخوش م. ارزیابی غلظت و خطر غیر سرطان زایی آرسنیک آبهای زیرزمینی با استفاده از مدل توزیع فضایی ( نقشه کریجینگ سطحی): منطقه هشتبندی میناب، ایران. J Health Field [اینترنت]. 15 جولای 2015 [ارجاع شده 24 فوریه 2024];2(3):32-41. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/8755