1.
ملکوتیانم, خاشیز. اندازه گیری غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، سرب، مس در منابع آب آشامیدنی روستاهای جنوب شرقی دشت رفسنجان. J Health Field [اینترنت]. 20 مارس 2015 [ارجاع شده 2 مارس 2021];2(1):1-. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/6395