1.
جعفری منصوریان ح, محوی اح, مصطفی پور ف, علیزاده م. مطالعه معادلات تعادلی و سینتیکی حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از خاکستر پوست گردو. J Health Field [اینترنت]. 6 آوریل 2014 [ارجاع شده 19 ژوئن 2024];1(3):48-55. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/5412