1.
ارفعی نیا ح, کرمانی م, آقائی م, بهرامي اصل ف, کریم زاده س. بررسي مقايسه اي كيفيت بهداشتي هواي كلانشهرهاي تهران، اصفهان و شيراز در سال 1390. J Health Field [اینترنت]. 10 سپتامبر 2014 [ارجاع شده 23 ژوئن 2024];1(4):37-44. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/5368