1.
کشاورزمحمدین, زالیع, زینی‌وندم, رضاییز, تیموریم, جزیزاده کریمیم, محمدیس. وضعیت سواد و سلامت در ایران و شواهد بومی رابطه سطح سـواد و سلامت در پژوهش¬های انجام شده در ایران: راه پیش روی مداخلات ارتقای سلامت. J Health Field [اینترنت]. 13 آوریل 2022 [ارجاع شده 15 آگوست 2022];9(3):45-. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/36661