1.
زمانی اهریس, محمدرضاییژ, زارعی پورم, جدگالمس, دشتیس. بررسی دانش، نگرش و رفتار بهداشت موادغذایی لبنیات در مراقبین سلامت شهرستان ارومیه. J Health Field [اینترنت]. 19 فوریه 2022 [ارجاع شده 13 آگوست 2022];9(2):12-0. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/36493