1.
اکبری ما. شاخص های ارزیابی کشورها در مقابله با کرونا. J Health Field [اینترنت]. 22 می 2020 [ارجاع شده 21 آوریل 2024];7(4):16-20. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/30364