1.
کدیور ع, کشاورز محمدی ن. نگاهی جامع به شاخص‌های مهم همه‌گیری ویروس کویید 19 و کاربرد آن‌ها در درک و مدیریت مؤثر همه‌گیری کرونا. J Health Field [اینترنت]. 22 می 2020 [ارجاع شده 18 ژوئن 2024];7(4):21-33. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/30264