1.
پناهی ر, رمضانخانی ع, طاووسی م, حائری مهریزی عا, رضائی م, نیکنامی شا. بررسی راه های تاثیر سواد سلامت بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در الگوی اعتقاد بهداشتی توسعه یافته با سواد سلامت. J Health Field [اینترنت]. 1 دسامبر 2018 [ارجاع شده 21 می 2024];6(2):40-8. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/21954