1.
پناها, کرمشاهيع, میرزاییج, حیدریم. بررسی ترسیب فلزات سنگين در خاک و برگ درختان اکاليپتوس، سرو سيمين و اقاقيا در حاشیه کارخانه سیمان شهر ایلام. J Health Field [اینترنت]. 18 اکتبر 2017 [ارجاع شده 13 آگوست 2022];5(2):36-1. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/16060