1.
صیدی گله دار ا, علیمحمدی ا, آل محمد سن, نصیری پ. بررسی ارتباط بین میزان آزردگی صوتی ناشی از حمل و نقل جادهای با عوامل دموگرافیک ساکنین در جوار بزرگراه بسیج، شمال به جنوب منطقه 15 تهران. J Health Field [اینترنت]. 6 ژانویه 2018 [ارجاع شده 25 جولای 2024];5(3):1-7. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/14663