1.
حیدری ع, کبیر م, جعفری ن, بابازاده گشتی ا, هنرور م, لطفی م. بررسی ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با محیط فیزیکی و امکانات محل کار در بهورزان استان گلستان. J Health Field [اینترنت]. 31 دسامبر 2016 [ارجاع شده 19 ژوئن 2024];4(2):35-42. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/12014