مجلسی نصر منیره, فخری یدالله, و سرخوش مریم. “ارزیابی غلظت و خطر غیر سرطان زایی آرسنیک آبهای زیرزمینی با استفاده از مدل توزیع فضایی ( نقشه کریجینگ سطحی): منطقه هشتبندی میناب، ایران”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 2, no. 3 (جولای 15, 2015): 32–41. دسترسی فوریه 24, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/8755.