زارعی احسان, نجفی مرضیه, و رجایی رویا. “رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در کارکنان بیمارستانی: یک مطالعه موردی”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 2, no. 3 (جولای 15, 2015): 25–31. دسترسی جولای 23, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/7984.