سلگيعيسي. “ارزيابي ريسک عوارض غير سرطان زاي سرب، کادميوم و روي در کپور ماهي تالاب زريوار”. فصلنامه بهداشت در عرصه 2, no. 4 (نوامبر 3, 2015): 18-25. دسترسی اکتبر 28, 2021. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/7575.