ملکوتیانمحمد, و خاشیزهرا. “اندازه گیری غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، سرب، مس در منابع آب آشامیدنی روستاهای جنوب شرقی دشت رفسنجان”. فصلنامه بهداشت در عرصه 2, no. 1 (مارس 20, 2015): 1-9. دسترسی مارس 2, 2021. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/6395.