جعفری منصوریان حسین, محوی امیر حسین, مصطفی پور فردوس, و علیزاده مصطفی. “مطالعه معادلات تعادلی و سینتیکی حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از خاکستر پوست گردو”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 1, no. 3 (آوریل 6, 2014): 48–55. دسترسی ژوئن 19, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/5412.