ارفعی نیا حسين, کرمانی مجید, آقائی مينا, بهرامي اصل فرشاد, و کریم زاده سیما. “بررسي مقايسه اي كيفيت بهداشتي هواي كلانشهرهاي تهران، اصفهان و شيراز در سال 1390”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 1, no. 4 (سپتامبر 10, 2014): 37–44. دسترسی ژوئن 19, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/5368.