کشاورزمحمدینسترن, زالیعلیرضا, زینی‌وندمجتبی, رضاییزاهد, تیموریمیترا, جزیزاده کریمیمژگان, و محمدیسمیرا. “وضعیت سواد و سلامت در ایران و شواهد بومی رابطه سطح سـواد و سلامت در پژوهش¬های انجام شده در ایران: راه پیش روی مداخلات ارتقای سلامت”. فصلنامه بهداشت در عرصه 9, no. 3 (آوریل 13, 2022): 45-55. دسترسی آگوست 15, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/36661.