زمانی اهریسحر, محمدرضاییژیلا, زارعی پورمرادعلی, جدگالمحمد سعید, و دشتیسعید. “بررسی دانش، نگرش و رفتار بهداشت موادغذایی لبنیات در مراقبین سلامت شهرستان ارومیه”. فصلنامه بهداشت در عرصه 9, no. 2 (فوریه 19, 2022): 12-20. دسترسی آگوست 13, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/36493.