اکبری محمد اسمعیل. “شاخص های ارزیابی کشورها در مقابله با کرونا”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 7, no. 4 (می 22, 2020): 16–20. دسترسی آوریل 21, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/30364.