کدیور علیرضا, و کشاورز محمدی نسترن. “نگاهی جامع به شاخص‌های مهم همه‌گیری ویروس کویید 19 و کاربرد آن‌ها در درک و مدیریت مؤثر همه‌گیری کرونا”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 7, no. 4 (می 22, 2020): 21–33. دسترسی جولای 22, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/30264.