سعدانی محسن, خواجه مهدی, تاج الدینی حمیده, تیموری فهیمه, اکبری عباس, و سرافراز منصور. “فراینداکسیدانیو کاتالیتیکی آهن دو ظرفیتی/ پرسولفات/ کلینوپتی لولایت به عنوان یک روش مقرون به صرفه جهت تصفیه پساب واحد ایزوسیانات و متاتولوئن دی آمین پتروشیمی”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 5, no. 4 (آوریل 22, 2018): 18–25. دسترسی جولای 24, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/19120.