پناهامین, کرمشاهيعبدالعلي, میرزاییجواد, و حیدریمهدی. “بررسی ترسیب فلزات سنگين در خاک و برگ درختان اکاليپتوس، سرو سيمين و اقاقيا در حاشیه کارخانه سیمان شهر ایلام”. فصلنامه بهداشت در عرصه 5, no. 2 (اکتبر 18, 2017): 36-41. دسترسی آگوست 13, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/16060.