آقاولی نسرین, نژادعلی معصومه, و قمی مهناز. “بررسی غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم و سرب در منابع آب زیرزمینی منطقه شهراب و روستاهای اطراف در شهرستان اردستان در خرداد 1394”. فصلنامه بهداشت در عرصه 4, no. 4 (می 20, 2017): 1–8. دسترسی دسامبر 11, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/15751.