صیدی گله دار الهام, علیمحمدی ایرج, آل محمد سیده نفیسه, و نصیری پروین. “بررسی ارتباط بین میزان آزردگی صوتی ناشی از حمل و نقل جادهای با عوامل دموگرافیک ساکنین در جوار بزرگراه بسیج، شمال به جنوب منطقه 15 تهران”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 5, no. 3 (ژانویه 6, 2018): 1–7. دسترسی جولای 24, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/14663.