حیدری علیرضا, کبیر محمدجواد, جعفری ناهید, بابازاده گشتی اشرف, هنرور محمدرضا, و لطفی منصوره. “بررسی ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با محیط فیزیکی و امکانات محل کار در بهورزان استان گلستان”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 4, no. 2 (دسامبر 31, 2016): 35–42. دسترسی ژوئن 19, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/12014.