نجف پور ع. ا., جنیدی جعفری ا., و دوستي س. “تحليل روند تغييرات غلظت پنج آلاينده شاخص كيفيت هوا”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, ج 3, ش 2, آوریل 2016, صص 17-26, doi:10.22037/jhf.v3i2.8841.