مجلسی نصر م., فخری ی., و سرخوش م. “ارزیابی غلظت و خطر غیر سرطان زایی آرسنیک آبهای زیرزمینی با استفاده از مدل توزیع فضایی ( نقشه کریجینگ سطحی): منطقه هشتبندی میناب، ایران”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, ج 2, ش 3, جولای 2015, صص 32-41, doi:10.22037/jhf.v2i3.8755.