زارعی ا., نجفی م., و رجایی ر. “رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در کارکنان بیمارستانی: یک مطالعه موردی”. فصلنامه بهداشت در عرصه, ج 2, ش 3, جولای 2015, صص 25-31, doi:10.22037/jhf.v2i3.7984.