سلگيع. “ارزيابي ريسک عوارض غير سرطان زاي سرب، کادميوم و روي در کپور ماهي تالاب زريوار”. فصلنامه بهداشت در عرصه, ج 2, ش 4, نوامبر 2015, صص 18-25, doi:10.22037/jhf.v2i4.7575.