ملکوتیانم., و خاشیز. “اندازه گیری غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، سرب، مس در منابع آب آشامیدنی روستاهای جنوب شرقی دشت رفسنجان”. فصلنامه بهداشت در عرصه, ج 2, ش 1, مارس 2015, صص 1-9, doi:10.22037/jhf.v2i1.6395.