جعفری منصوریان ح., محوی ا. ح., مصطفی پور ف. ., و علیزاده م. “مطالعه معادلات تعادلی و سینتیکی حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از خاکستر پوست گردو”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, ج 1, ش 3, آوریل 2014, صص 48-55, doi:10.22037/jhf.v1i3.5412.