ارفعی نیا ح., کرمانی م., آقائی م., بهرامي اصل ف., و کریم زاده س. “بررسي مقايسه اي كيفيت بهداشتي هواي كلانشهرهاي تهران، اصفهان و شيراز در سال 1390”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, ج 1, ش 4, سپتامبر 2014, صص 37-44, doi:10.22037/jhf.v1i4.5368.