سیمایی¬فرط., حاتمیح., رفیعیم., ابطحیم., و اسدی عراقی م. “بررسی میزان نمک در نان‌های عرضه شده در نانوایی‌های شهرستان‌های ورامین و پاکدشت به روش شوری‌سنجی با دستگاه شوری سنج دیجیتال آتاگو مدل Pal-Salt و مقایسه آن با روش استاندارد موهر در سال 1400-1399”. فصلنامه بهداشت در عرصه, ج 9, ش 3, آوریل 2022, صص 27-37, doi:10.22037/jhf.v9i3.36912.