کشاورزمحمدین., زالیع., زینی‌وندم., رضاییز., تیموریم., جزیزاده کریمیم., و محمدیس. “وضعیت سواد و سلامت در ایران و شواهد بومی رابطه سطح سـواد و سلامت در پژوهش¬های انجام شده در ایران: راه پیش روی مداخلات ارتقای سلامت”. فصلنامه بهداشت در عرصه, ج 9, ش 3, آوریل 2022, صص 45-55, doi:10.22037/jhf.v9i3.36661.