زمانی اهریس., محمدرضاییژ., زارعی پورم., جدگالم. س., و دشتیس. “بررسی دانش، نگرش و رفتار بهداشت موادغذایی لبنیات در مراقبین سلامت شهرستان ارومیه”. فصلنامه بهداشت در عرصه, ج 9, ش 2, فوریه 2022, صص 12-20, doi:10.22037/jhf.v9i2.36493.