حکم آبادیر., صادقیح., فصیح رامندی ف., و کریمیع. “ارزیابی استرس شغلی در بین آتش‌نشانان و بررسی ارتباط بالقوه آن با اختلالات اسکلتی عضلانی”. فصلنامه بهداشت در عرصه, ج 9, ش 2, فوریه 2022, صص 31-43, doi:10.22037/jhf.v9i2.36111.