اکبری م. ا. “شاخص های ارزیابی کشورها در مقابله با کرونا”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, ج 7, ش 4, می 2020, صص 16-20, doi:10.22037/jhf.v7i4.30364.