کدیور ع., و کشاورز محمدی ن. “نگاهی جامع به شاخص‌های مهم همه‌گیری ویروس کویید 19 و کاربرد آن‌ها در درک و مدیریت مؤثر همه‌گیری کرونا”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, ج 7, ش 4, می 2020, صص 21-33, doi:10.22037/jhf.v7i4.30264.