پناهی س., کریمی ع., و پوربابکی ر. “مدل ‌سازی پیامد و تحلیل خطرات انفجار و آتش ‌سوزی ناشی از انتشار گاز متان در یک پالایشگاه از به تفکیک فصول سرد و گرم سال”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, ج 7, ش 4, می 2020, صص 34-46, doi:10.22037/jhf.v7i4.25456.