سعدانی م., خواجه م., تاج الدینی ح., تیموری ف., اکبری ع., و سرافراز م. “فراینداکسیدانیو کاتالیتیکی آهن دو ظرفیتی/ پرسولفات/ کلینوپتی لولایت به عنوان یک روش مقرون به صرفه جهت تصفیه پساب واحد ایزوسیانات و متاتولوئن دی آمین پتروشیمی”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, ج 5, ش 4, آوریل 2018, صص 18-25, doi:10.22037/jhf.v5i4.19120.