پیمان ن., زاده احمد ز., و دوستی ح. “بررسی تاثیر آموزش مبتنی برنظریه خودکارآمدی بر ارتقای رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان شهید مدرس کاشمر”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, ج 5, ش 4, آوریل 2018, صص 1-7, doi:10.22037/jhf.v5i4.17313.