آقاولی ن., نژادعلی م., و قمی م. “بررسی غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم و سرب در منابع آب زیرزمینی منطقه شهراب و روستاهای اطراف در شهرستان اردستان در خرداد 1394”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, ج 4, ش 4, می 2017, صص 1-8, doi:10.22037/jhf.v4i4.15751.