صیدی گله دار ا., علیمحمدی ا., آل محمد س. ن., و نصیری پ. “بررسی ارتباط بین میزان آزردگی صوتی ناشی از حمل و نقل جادهای با عوامل دموگرافیک ساکنین در جوار بزرگراه بسیج، شمال به جنوب منطقه 15 تهران”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, ج 5, ش 3, ژانویه 2018, صص 1-7, doi:10.22037/jhf.v5i3.14663.