حیدری ع., کبیر م., جعفری ن., بابازاده گشتی ا., هنرور م., و لطفی م. “بررسی ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با محیط فیزیکی و امکانات محل کار در بهورزان استان گلستان”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, ج 4, ش 2, دسامبر 2016, صص 35-42, doi:10.22037/jhf.v4i2.12014.